Trollstugans förskola

Trollstugan startade som föräldrakooperativ och ideell förening 1986 och finns sedan dess i Askim, Göteborgs kommun. Föräldragruppen står som arbetsgivare för de anställda pedagogerna och har därmed beslutanderätt och ansvar för verksamheten. Pedagogerna ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten, men den kooperativa grunden byggs på föräldrarnas intresse och engagemang. Då vi är en liten förskola skapas relationer till hela familjer. Vi lägger grunden till ditt barns framtida nätverk. Förskolan är det första steget i samhällets samlade utbildningssystem.

Alla förskolor i Sverige arbetar utifrån förskolans läroplan, (Lpfö18), så också Trollstugan. Det finns två viktiga meningar i läroplanen som uttrycker vad vi är och vad vi ska arbeta med:

  1. Förskolan är ett komplement till hemmet
  2. Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande

Vi utgår från förskolans läroplan när vi planerar vår verksamhet. Den beskriver i olika delar (normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande) var tyngdpunkten ska ligga när det gäller barnens utveckling i förskolan.

Vår förskola har vidare sin bas i den svenska förskoletraditionen där omsorg och lek spelar en stor och viktig roll. Vi ser att omsorg bygger på en öppen och tillitsfull miljö; både mellan föräldrar, mellan pedagoger och föräldrar samt mellan pedagoger och barn. Barn på Trollstugans förskola ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Vi prioriterar hög personaltäthet i barngruppen.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Vår förskola lämnar stort utrymme för lek och ser till att miljön är anpassad för det. Leken stimulerar fantasi, inlevelse, samarbetsförmåga, kommunikation och mycket annat. Den ger möjlighet att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Det som beskrivs ovan är Trollstugans värdegrund. Den utgör kompassriktningen för hur vi skall hitta rätt när det gäller vårt ansvar gentemot barn, föräldrar, pedagoger och tillfälliga besökare.